ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνικά 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 1
Χημεία 2
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠ. ΣΠΟΥΔ. ΩΡΕΣ
Αρχαία 5
Λατινικά 2
Ιστορία 1*
*Προετοιμασία Γ’ Λυκείου
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔ. ΩΡΕΣ
Φυσική 2+1*
Μαθηματικά 2+1*
Βιολογία 1*
*Προετοιμασία Γ’ Λυκείου
ΣΠΟΥΔ. ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 2+1*
ΑΕΠΠ 1*
ΑΟΘ 1*
*Προετοιμασία Γ’ Λυκείου